logo-idc-articole

Institutul de Diplomatie Comerciala si Arbitraj
"Nicolae Titulescu"

Directorul Institutului


jan-gavrila

Directorul Institutului de Diplomatie Comerciala si Arbitraj “Nicolae Titulescu” este
General de flotila(r) prof. univ. dr. Gavrila Jan


Atributiile Directorului
(extras din Carta Institutului)

Art. 54.

(1) Conducerea executivă şi operativă a IDC este realizată de către Directorul IDC, pe baza contractelor încheiate, potrivit legii, cu Consiliul de Administratie al IDC.
(2) Directorul reprezintă legal IDC în relaţiile cu terţii, cu alte institute din ţară şi străinătate, cu administraţia centrală şi locală, cu instituţii sau organisme interne şi internaţionale.
(3) Directorul este ordonatorul de credite al IDC.
(4) În calitate de conducător executiv al IDC, Directorul emite decizii, rezoluţii şi dă dispoziţii cu privire la chestiunile care sunt în competenţa sa.
(5) Directorul are următoarele atribuţii:

a) realizează managementul şi conducerea operativa a Institutului, pe baza contractului de management;
b) negociază şi semnează contractul instituţional cu Gremiul Levantin – Balkanik Handel Haus (Casa de Comert Balcanica);
c) încheie contractul de management cu Gremiul Levantin – Balkanik Handel Haus (Casa de Comert Balcanica);
d) propune spre aprobare Consiliului de Administratie al IDC structura şi reglementările de funcţionare ale Institutului;
e) propune spre aprobare Consiliului de Administratie al IDC proiectul de buget şi raportul privind execuţia bugetară;
f) prezintă Consiliului de Administratie al IDC, spre validare, în luna aprilie a fiecărui an, un raport privind execuţia bugetară, un proiect de buget, precum şi raportul privind starea IDC.
g) conduce Consiliul de Administraţie;
h) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administratie al IDC, în conformitate cu contractul de management, Carta IDC şi legislaţia în vigoare.

(6) Directorul răspunde de integritatea şi de apărarea structurii multiculturale a IDC.
(7) Directorul propune spre aprobare Consiliului de Administratie al IDC proiecte de hotărâri referitoare la structura, funcţionarea şi strategia IDC, în vederea realizării misiunii şi a funcţiilor asumate de aceasta.
(8) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Directorul răspunde în faţa comunităţii Institutului şi a Consiliului de Administratie al IDC.
(9) Directorul prezintă Consiliului de Administratie al IDC rapoarte spre validare. Raportul anual al Directorului este o componentă a răspunderii publice.
(10) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de Administratie al IDC poate solicita Directorului şi alte rapoarte. Rapoartele Directorului sunt documente publice.
(11) Directorul numeşte şi eliberează din funcţii, conform legii, personalul didactic şi de cercetare, didactic auxiliar, precum şi tehnic-administrativ, cu avizul Consiliului de Administratie al IDC.
(12) Directorul dispune înmatricularea și exmatricularea cursantilor conform legii si reglementărilor interne ale IDC. Soluţionarea contestaţiilor depuse de către candidaţii la admitere şi cursantii absolvenţi, în cadrul examenelor de finalizare a studiilor, este de competenţa Directorului sau a cancelarului general, care adoptă decizia pe baza raportului întocmit de către cadrele didactice implicate.
(13) Directorul coordonează activitatea de îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administratie al IDC.
(14) Directorul prezidează întrunirile de natură institutionala la care participă, la orice nivel al IDC, cu excepţia prezenţelor considerate de protocol care este prerogativul presedintelui.
(15) Exercitarea prerogativei de reprezentare a IDC prin semnătură poate fi delegată către prorectori. În caz de absenţă pentru o perioadă mai mare de o lună, Rectorul desemnează un înlocuitor, în persoana unui prorector.

Art. 55.

(1) Desemnarea funcţia de director se primeste, potrivit legii, prin numire de catre Presedintele Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice). Prezenta este valabila si pentru cancelarul general si functii administrative.
(2) Candidaţii la funcţia de director vor depune un Program managerial, curriculum vitae şi lista lucrărilor cu o lună înainte de data alegerilor. Acestea vor fi publicate pe site-ul şi la avizierul IDC.
(3) Directorul poate fi suspendat, pentru motive prevăzute în contractul de management, de către Consiliul de Administratie al IDC, la propunerea scrisă a cel puţin 1/3 dintre membrii acestuia, prin vot secret, cu majoritate calificată de 2/3 dintre membrii Consiliului de Administratie al IDC. În termen de 1 lună de la suspendare se organizează referendum la nivelul Institutului, pentru demiterea Directorului. Aceasta se poate face cu majoritatea simplă a voturilor valid exprimate, fără condiţie de cvorum.
(4) Aceeaşi persoană poate ocupa funcţia de Director al IDC pentru maximum două mandate. Exercitarea interimară a funcţiei rectorale nu se ia în considerare la numărarea mandatelor. Un mandate este valabil 5 ani.

Log in