logo-idc-articole

Institutul de Diplomatie Comerciala si Arbitraj
"Nicolae Titulescu"

Carta Institutului

logo-idc-articole

Institutul de Diplomatie Comerciala si Arbitraj
"Nicolae Titulescu"

Carta Institutului

I

Capitolul I. STATUT JURIDIC ȘI ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Art. 1. Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu” a fost fondat în 15 Octombrie 2014, in baza deciziei Colegiului Director al Gremiului Levantin/Balkanik Handel Haus (Casa de Comerț Balcanică). Institutul este o instituţie de tip „privat” şi funcţionează ca sucursală educațională în cadrul Gremiului Levantin/Balkanik Handel Haus (Casa de Comerț Balcanică) - Persoană juridică română înregistrata la Registrul asociațiilor și fundațiilor prin Incheierea din data de 04.07.2014, dosar nr.2700/305/2014 a Ministerului de Justitie, Judecatoria Sfantu Gheorghe, județ Covasna.
Art. 2. Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu” din Brasov este instituţie privata de învăţământ alternativ, parte a Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice), avand recunoasteri din partea unor organizatii internationale de profil. Deasemenea, Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu” este o sucursala educationala in cadrul Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice) şi este apolitic.
Art. 3. Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu” din Brasov se identifică prin următoarele elemente:

a) denumirea: Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu”
b) sediul central al Institutului: Strada Carpatilor nr. 14, cod poștal 500210, Brasov, România;
c) sigla, sigiliul, drapelul și ţinuta de ceremonie sunt stabilite de către Consiliul de Administratie.
d) marca înregistrată: Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu”; În toate documentele oficiale în care se face referire la Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu” și în care, din raţiuni de economie de spaţiu, se impune prescurtarea denumirii, aceasta va fi: IDC sau, în documentele interne, IDC;
e) Ziua Institutului de Diplomatie Comerciala si Arbitraj “Nicolae Titulescu” este sărbătorită anual la data de 15 octombrie.

Art. 4. Devizele Institutului de Diplomatie Comerciala si Arbitraj “Nicolae Titulescu” sunt: Nihil sine Deo, în limba latină, respectiv Nimic fara Dumnezeu, în limba română.

II

Capitolul II. VIZIUNE. IDEAL

Art. 5. IDC își asumă rolul complex de asigurare a unei educaţii performante, a unei cercetări știinţifice inovatoare, de avangardă pe plan naţional și internaţional precum și rolul oferirii unor platforme de servicii specializate către comunitate. Astfel, Institutul constituie pentru comunitatea acestuia cadrul instituţional în care, participativ și democratic, cu competenţă, responsabilitate, onestitate și curaj, se fundamentează soluţii pentru schimbările permanente din societate și problemele complexe ale lumii de azi.
Art. 6. IDC, în calitate de instituţie de învăţământ alternativ, de interes economic, are drept ideal promovarea – în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională – a unor componente culturale specifice denumirii de “commercial diplomat”. În contextul actual, aceste componente sunt:

a) cultură a acţiunii bazate pe cunoaştere sistematică şi inovatoare;
b) cultură a învăţării permanente şi inovatoare;
c) multiculturalitate, dialog intercultural şi interconfesional;
d) cultură a competenței științifico-tehnologice, organizaționale și cetățenești;
e) cultură a dezvoltării personale şi morale;
f) cultură a atitudinii pro-active şi participării;
g) cultură a integrării în diversitate şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii şi de reciprocitate.

III

Capitolul III. MISIUNE

Art. 7.
(1) IDC este o institutie de invatamant alternativ,privata, comprehensivă de cercetare avansată in domeniul relatiilor economice interne si internationale şi educaţie, care urmărește pregătirea tinerilor pentru societatea contemporană și pentru viitor in domeniul stiintelor asociate relatiilor internationale si diplomatiei comerciale.
(2) Respectând trinomul Institutului modern – educaţie, cercetare şi servicii adresate comunităţii – misiunea generală a Institutului constă în generarea şi transferul de cunoaştere. În special, misiunea IDC se concretizează în următoarele:

a) asigură crearea de cunoaştere printr-un proces intensiv de cercetare;
b) asigură formarea cursantilor şi a cercetătorilor, cetăţeni activi şi responsabili, promovând învăţământul și cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaștere și pe valori, prin formare iniţială, educaţie continuă și integrare în circuitul de valori universale;
c) asigură un cadru de interferenţe multiculturale, multilingvistice și interconfesionale, realizând pregătirea în condiţii de egalitate, în limbile română, precum și în limbi de circulaţie internaţională;
d) contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere social, economic, cultural, printr-o implicare în acord cu nevoile comunităţii.

Art. 8. În asumarea misiunii sale, IDC are în vedere:

a) stabilirea unui management strategic şi a unui proces de planificare eficientă;
b) dezvoltarea globală şi echilibrată a IDC;
c) asigurarea democraţiei, participării colective şi a transparenţei,
d) eficienţă şi fundamentare în luarea deciziilor;
e) asumarea principiului calităţii – atât în activitatea IDC, cât şi în procedurile de evaluare a acestei activităţi.

IV

Capitolul IV. VALORI, PRINCIPII GENERALE ȘI ELEMENTE STRATEGICE

Valori
Art. 9. Respectând diferenţele culturale şi axiologice existente în mediile academic, social şi economic, Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu” încorporează şi promovează următoarele valori principale:

a) libertatea de gândire şi exprimare,
b) căutarea şi promovarea adevărului,
c) integritatea,
d) echitatea,
e) responsabilitatea socială,
f) respectul pentru diversitate,
g) cooperarea interculturală.

Principii generale și elemente strategice
Art. 10.
(1) IDC are ca punct de plecare principiile legale ce guvernează învăţământul alternative, racordat insa la cerintele unei institutii educationale private, precum și învăţarea pe tot parcursul vieţii, după cum urmează:

a) principiul autonomiei institutionale,
b) principiul libertăţii de gândire și exprimare, precum și al independenţei faţă de ideologii și orice fel de dogme;
c) principiul echităţii
d) principiul calităţii
e) principiul relevanţei
f) principiul eficienţei
g) principiul descentralizării
h) principiul răspunderii publice
i) principiile multiculturalismului și multilingvismului
j) principiul promovării cooperărilor international în educaţie și cercetare;
k) principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi ale valorilor culturale aparţinând poporului român;
l) principiul asigurării egalităţii de şanse;
m) principiul transparenţei
n) principiul incluziunii sociale;
o) principiul organizării învăţământului confessional potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult recunoscut;
p) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare, precum și principiul respectării dreptului la opinie al cursantului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ;
q) principiul solidarităţii colegiale;
r) principiul reprezentativităţii și al proporţionalităţii la nivel de conducere.

(2) Fiecare dintre principiile enumerate mai sus se reflectă în textul Cartei IDC și trebuie să se reflecte în toate activitățile, fără excepție, derulate în IDC.

Autonomia Institutului
Art. 11.
(1) Autonomia Institutului este garantată prin Constituţia României şi recunoscută prin lege ca fiind principiul fundamental al sistemului naţional de învăţământ alternativ.
(2) Autonomia institutului constituie fundamental funcţionării acestuia şi presupune capacitatea juridică a IDC prin Gremiul Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice) de a se organiza şi a-şi conduce activitatea într-o manieră independentă, cu obligaţia corelativă de asumare a răspunderii publice. Autonomia Institutului dă dreptul comunităţii acestuia să îşi stabilească misiunea specifică, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Autonomia se realizează prin organele decizionale ale IDC, pe baza reglementărilor proprii ale IDC, adoptate cu respectarea legii.
(3) Autonomia institutului se exercită la nivelul instituţiei, prin organele decizionale specifice acestora, potrivit competenţelor ce le revin în temeiul legii, Cartei IDC şi reglementărilor interne ale Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice) ca unitate civilmente responsabila juridic.
(4) Autonomia Institutului constă în:

a) stabilirea Cartei privind organizarea şi funcţionarea IDC;
b) libertatea de cercetare, de activitate artistică şi de transfer de cunoştinţe;
c) adoptarea unei politici de resurse umane proprii, în conformitate cu practicile şi standardele internationale de calitate;
d) adoptarea unor exigenţe proprii în cadrul criteriilor de acordare a titlurilor didactice, ştiinţifice, de cercetare şi onorifice;
e) independenţă în atragerea şi gestionarea resurselor financiare extrabugetare;
f) implementarea şi ameliorarea propriilor structuri;
g) stabilirea şi adoptarea de programe de cercetare;
h) elaborarea regulamentelor de cazare a cursantilor şi de acordare a burselor, a regulamentelor de studiu şi de examinare pentru cursanti, de admitere şi de finalizare a studiilor;
i) libertatea editării de publicaţii ştiinţifice şi a funcţionării de edituri proprii;
j) stabilirea şi schimbarea conducerii conform procedurilor legale;
k) desfăşurarea unei politici de resurse umane aflate integral în competenţa IDC, în conformitate cu practicile internaţionale ale autonomiei Institutului;
l) organizarea de manifestări ştiinţifice, culturale și sportive, precum şi stabilirea formelor de cooperare cu alte instituţii interne si internationale;
m) administrarea resurselor financiare şi a proprietăţilor Institutului, cu respectarea destinaţiei acestora.

(5) IDC împărtăşeşte idealurile documentelor internaţionale în materie: Declaration of Rights and Duties Inherent in Academic Freedom (Siena, 1982); The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education (1988); The Magna Charta of European Universities (Bologna, 1988); The Dar es Salaam Declaration (1990): The Kampala Declaration (1990).

Principiile de organizare şi funcţionare
Art. 12.
(1) IDC este ataşată tradiţiei gândirii libere, libertăţii institutionale, recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, pluralismului politic, valorilor democratice, eticii, transparenţei deciziilor şi activităţii sale, precum şi principiilor supremaţiei legii, reprezentativităţii și proporţionalităţii.
(2) Comunitatea Institutului este deschisă, fără nici o discriminare, cetăţenilor români şi străini care dețin abilitări corespunzătoare.
(3) Membrii comunității Institutului au libertatea de conştiinţă şi de exprimare. Ei îşi exercită funcţiunile fără discriminare sau represiune. Atât valorile universale promovate de IDC, cât şi progresul cunoaşterii presupun interacţiuni libere, ascultarea reciprocă a punctelor de vedere şi un dialog argumentativ. Dreptul de petiţionare este garantat.
(4) Spațiul Institutului nu este teren de confruntare între partide politice, organizaţii religioase și organizaţii neguvernamentale.
Art. 13. Spaţiul Institutului este liber și inviolabil. Structurile de conducere ale IDC (Consiliu de administraţie, Directorat), pot reglementa accesul conform autonomiei institutionale și dispozițiilor legale aplicabile.
Art. 14. Comunitatea Institutului este informată constant asupra activităţii didactice şi de cercetare, a hotărârilor structurilor de conducere şi a tendinţelor de dezvoltare, prin mijloace clasice şi moderne de informare.
Art. 15.
(1) IDC are un caracter multicultural.
(2) IDC promovează, în condiţii de egalitate, predarea în limbile română şi în alte limbi de circulaţie internaţională, precum şi interacţiunea culturilor respective.
(3) În activităţile de predare, cercetare, publicare, precum şi în comunicarea intra și inter-institutionala, se pot folosi în mod liber limbile română şi de circulaţie internaţională, cu excepția documentelor oficiale. Specializările în care instruirea se face în limbi de circulaţie internaţională se aprobă de către Consiliul de Administratie.
Art. 16. IDC este preocupată de internaţionalizarea programelor de studii, a cooperărilor, a cursantilor şi a personalului. IDC este angajată să ofere studii în limbi de circulaţie internationala.
Art. 17. IDC respectă şi promovează principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a cursantilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor.
Art. 18.
(1) Cercetarea ştiinţifică stă la temelia instruirii.
(2) Activitatea proprie de cercetare, validată prin publicaţii știinţifice, brevete şi/sau produse și servicii inovative, este criteriul fundamental de evaluare a calificării academice.
(3) În IDC se respectă principiile eticii în cercetare şi valorile morale care stau la baza activităţii ştiinţifice şi a diseminării acesteia.
Art. 19.
(1) Conducerea şi dezvoltarea IDC u la bază Planul strategic de dezvoltare şi programele operaţionale anuale.
(2) Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu” elaborează planuri strategice şi programe anuale, care conțin și obiective corespunzătoare structurii multiculturale a acestuia. Ele prevăd, de asemenea, măsuri de control și de evaluare.
(3) Mecanismele de asigurare a calităţii se introduc în toate activităţile de management institutional și administrativ, învăţământ, cercetare.
Art. 20.
(1) Accederea în comunitatea profesorala a idc prin ocuparea posturilor didactice, didacticeauxiliare, de cercetare sau tehnico-administrative se face pe baze competitive.
(2) Ocuparea posturilor în idc se face prin luarea în considerare a politicii de resurse umane și a sustenabilităţii financiare a postului.
Art. 21.
(1) Autoritatea institutionala se dobândeşte exclusiv pe baza prestaţiei ştiinţifice şi didactice, precum şi a competenţei manageriale.
(2) Organele de conducere desemnate pe cale democratică îi reprezintă pe membrii comunităţii institutionale, indiferent de apartenenţa etnică şi confesiunea acestora. Orice membru al comunităţii institutului are dreptul să participe, în condiţiile legii, la conducerea activităţilor acestuia.
Art. 22.
(1) IDC promovează educaţia centrată pe cursant.
(2) Cursantii de la formele de învățământ sunt parteneri în activitatea comună de formare a specialiştilor competitivi. Reprezentarea cursantilor în Consiliul de Administratie în proporţie de minimum 25% este garantată. Opinia cursantilor, individuală sau exprimată de către reprezentanţii lor, ori prin sondaje realizate prin metodologii validate, este una dintre modalităţile de autocontrol, de evaluare şi de ameliorare a activităţii Institutului.
Art. 23. Planurile de învăţământ se elaborează ţinându-se seama de criteriile institutiilor de Performanţă si profil, astfel încât, după iniţierea în bazele domeniului, studiul să capete caracter de cercetare. Ele se adaptează reperelor acceptate de către Uniunea Europeană şi sunt expuse evaluărilor externe.
Art. 24. În afara disciplinelor cuprinse în trunchiul de pregătire al specializării, cursantii pot alege discipline din Institut. Cursantii pot urma specializări multiple.
Art. 25. Evaluarea prestaţiei ştiinţifice şi didactice a structurilor Institutului se face în conformitate cu standardele şi indicatorii de calitate pentru educatie şi prin luarea în considerare a uzanţelor practicate în viaţa ainstitutionala internaţională.
Art. 26. Rezultatele activităţii IDC se fac publice. Institutul realizează anual rapoarte proprii. Directorul prezintă public, anual, rezultatele activităţii şi programele de acţiune.
Art. 27.
(1) Institutul, prin filialele sale,are autonomie în administrarea resurselor financiare şi materiale, în cadrul reglementărilor la nivel naţional şi la nivelul Institutului.
(2) IDC obține resurse extrabugetare şi le utilizează conform deciziilor proprii, prin exercitarea componentei financiare a autonomiei Institutului.
(3) IDC va organiza și administra, singur sau în colaborare cu alte persoane juridice, centre pentru pregătirea resurselor umane, unităţi de cercetare şi producţie, precum şi de servicii sau consultanţă.
Art. 28. IDC promovează parteneriatul cu alte institutii de profil – interne si internationale, dezvoltă cooperarea internaţională. IDC îşi asumă rolul în mediul economic şi social, romovând parteneriatul publicprivat şi responsabilitatea socială.
Art. 29. IDC respectă principiul consultării partenerilor sociali, a sindicatelor şi a organizaţiilor cursantilor legal constituite, în luarea deciziilor.

V

Capitolul V. STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIILE DE CONDUCERE. ATRIBUŢII ȘI COMPETENŢE. OCUPAREA FUNCŢIILOR DE CONDUCERE ÎN IDC

Art. 30. IDC funcţionează în temeiul legii, al actelor normative emise în aplicarea acesteia, pe baza Cartei IDC, a Regulamentului intern, precum și pe baza celorlalte documente adoptate la nivelul IDC.

Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu”
Art. 31.
(1) IDC are și poate crea în structura sa departamente sau orice alte unităţi care deservesc activităţile specifice din instituţie.
(2) Fac parte, de asemenea, din structura IDC căminele şi celelalte spaţii de cazare, cantinele, precum şi bazele de practică sau de agrement deţinute de aceasta.
Art. 32. IDC asigură învăţământul pe o linie de studiu in limba română, linia de studiu la nivelul IDC fiind forma de organizare a procesului didactic Institut, desfăşurat în limba romana, conform legislaţiei în vigoare si a Constitutiei Romaniei.
Art. 33.Structura Institutului pe departamente se decide de către Directorul IDC, la propunerea Consiliului de Administraţie.
Art. 34. Potrivit legii, structurile de conducere sunt:
a) Consiliul de Administraţie, la nivelul Institutului;
b) Directorul;
c) Consiliul știinţific la nivelul unităţilor de cercetare.

Consiliul de Administraţie al Institutului de Diplomatie Comerciala si Arbitraj “Nicolae Titulescu”
Art. 35. Consiliul de Administratie al IDC se constituie și funcţionează ca structură de conducere a IDC, pe baza principiilor libertăţii institutionale, transparenţei, reprezentativităţii și proporţionalităţii. Consiliul de Administratie al IDC este principalul for de decizie și deliberare la nivelul Institutului, constituit pe baza principiului reprezentativităţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind alegerea în structurile și funcţiile de conducere din IDC.
Art. 36.
(1) Consiliul de Administratie al IDC este compus din personal didactic şi de cercetare în proporţie de maximum 75%, respectiv cursanti în proporţie de minimum 25%.
(2) Structura, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Consiliului de Administratie al IDC se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului de Administratie al IDC, potrivit legii, intocmit si aprobat de Colegiul Director al Gremiului Levantin – Balkanik Hande; Haus (Casei de Comert Balcanice).
(3) Numărul total al membrilor Consiliului de Administratie al IDC trebuie să fie impar şi nu poate fi mai mare trei persoane.
(4) În Consiliul de Administratie locurile se ocupă numai prin numiri. Membrii Consiliului de Administratie al IDC sunt desemnaţi de catre Colegiul Director al Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice)-in calitate de for juridic tutelar.
(5) Durata mandatului, numărul mandatelor, atribuţiile, pierderea calităţii de membru, alte aspecte privind Consiliul de Administratie al IDC sunt reglementate în detaliu în Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului de Administratie al IDC.
(6) În cazul cursantilor, întinderea și numărul mandatelor, procedurile de alegere, precum și alte aspecte în acest sens sunt prevăzute în Statutul cursantilor IDC.
Art. 37.
(1) Activitatea desfășurată de către membrii Consiliului de Administratie în cadrul acestui for este luată în considerare la evaluarea anuală a activităţii cadrelor didactice.
(2) În structurile Consiliului de Administratie al IDC există responsabilităţi care presupun o activitate permanenta și responsabilităţi care presupun activităţi periodice.
Art. 38. Consiliul de Administratie are ca principale atribuţii:
a) elaborează, adoptă, revizuiește sau abrogă, în urma dezbaterii cu comunitatea institutului, Carta IDC; aprobă codurile şi regulamentele ce constituie anexe la aceasta;
b) adoptă Regulamentul privind alegerile în funcţiile și structurile de conducere;
c) încheie contractul de management cu Directorul IDC;
d) aprobă strategia de dezvoltare;
e) aprobă şi modifică structura internă a IDC, la propunerea Directorului IDC;
f) aprobă programarea, organizarea, desfășurarea şi perfecţionarea întregului proces de învăţământ;
g) aprobă programele de studiu și de învăţământ, în vederea acreditării stiintifice a acestora;
h) adoptă criteriile de evaluare a performanţelor institutionale şi profesionale ale personalului şi ale cursantilor;
i) aprobă strategia financiară a IDC;
j) aprobă proiectul de buget propus de către Director şi execuţia bugetară;
k) adoptă metodologii proprii de concurs şi validare a rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;
l) aprobă politicile de resurse umane din IDC;
m) aprobă criteriile de evaluare a activităţii didactice şi ştiinţifice;
n) acordă titlurile didactice, ştiinţifice;
o) aprobă strategia cercetării ştiinţifice;
p) aprobă programe de cooperare cu alte instituţii de învăţământ şi de cercetare, din ţară sau din străinătate;
q) validează mandatele directorilor de departamente;
r) monitorizează activitatea directorului și a serviciilor administrative;
s) aprobă criteriile de acordare a burselor de cercetare;
t) aprobă participarea IDC în consorţii asociative;
ţ) aprobă participarea IDC la înfiinţarea unor asociaţii sau societăţi comerciale prin Gremiul Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice);
u) reglementează folosirea unor însemne şi simboluri proprii;
x) aprobă conferirea titlurilor onorifice de: Profesor Emerit (cel mai înalt titlu al IDC); Ambasador al IDC.
y) aprobă și adoptă alte documente ori îndeplinește alte atribuţii care intră în competenţa Consiliului de Administratie, în calitate de cea mai înaltă autoritate din IDC, potrivit legislaţiei în vigoare, prezentei Carte, Regulamentului privind organizarea și funcţionarea Consiliului de Administratie al IDC, precum și altor documente juridice proprii.

Art. 39. Înfiinţarea sau desfiinţarea de către Consiliul de Administratie al IDC a unor specializări, departamente, se poate face cu avizul consultativ al Colegiului Director al Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice).
Art. 40. Consiliul de Administratie al IDC ia deciziile cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Cvorumul şedinţelor Consiliului de Administratie al IDC este de 2/3 din totalul membrilor.
Art. 41.
(1) La lucrările Consiliului de Administratie al IDC sunt invitaţi permanenţi, fără drept de vot, presedintii executive al filialelor Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice).
(2) La lucrările Consiliului de Administratie al IDC pot participa şi alte persoane, conform prevederilor legale și ale regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului de Administratie al IDC, ale prezentei Carte, precum şi pe bază de invitaţie adresată de Președintele Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice).

Preşedintele Consiliului de Administratie al IDC
Art. 42.
(1) Preşedintele Consiliului de Administratie al IDC deţine funcţia de conducere a Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice). Preşedintele conduce şedinţele Consiliului de Administratie al IDC, îngrijindu-se de conformitatea reuniunilor cu prevederile legislaţiei şi normelor interne ale IDC.
(2) Preşedintele Consiliului de Administratie al IDC reprezintă Consiliul de Administratie al IDC în raporturile cu directorul şi cu celelalte funcţii de conducere operativă şi executivă de la toate nivelele şi din toate structurile IDC.
(3) Preşedintele Consiliului de Administratie al IDC coordonează comisiile de specialitate ale Consiliului de Administratie al IDC şi conlucrează cu acestea, prezidând de drept Comisia de strategie institutionala.
(4) Pe baza propunerilor comisiilor Consiliului de Administratie al IDC, preşedintele este îndreptăţit să formuleze propuneri de rezoluţii ale acestuia, în vederea respectării şi promovării drepturilor şi intereselor legitime ale corpului profesoral si ale cursantilor.
(5) Preşedintele poate propune Consiliului de Administratie al IDC ca acesta să solicite prin vot public rapoarte din partea Directorului, în vederea discutării şi monitorizării activităţii conducerii executive a IDC.
(6) Preşedintele Consiliului de Administratie al IDC are îndatorirea de a se informa cu privire la activitatea conducerii IDC şi de a colabora cu aceasta în vederea reprezentării optime a intereselor corpului profesoral si ale cursantilor în funcţionarea IDC precum şi a promovării autonomiei institutionale.
(7) Preşedintele Consiliului de Administratie al IDC trebuie să fie o personalitate puternic profilată naţional şi internaţional, cu competenţe, valori şi viziune competitive în mediul economic, commercial si al arbitrajului institutionalizat.
Art. 43. Președintele Consiliului de Administratie al IDC nu poate fi demis de către Consiliul de Administratie al IDC, functia sa fiind inamovibila.

Structurile funcţionale ale Consiliului de Administratie al IDC
Art. 44. Structurile funcţionale ale Consiliului de Administratie al IDC sunt:
a) Directoratul;
b) Cancelaria generala;
c) Comisia de etica.
Art. 45. Unul dintre membrii Consiliului de Administratie al IDC ţine locul Preşedintelui Consiliului de Administratie al IDC, ori de câte ori acesta nu este prezent sau este în imposibilitatea exercitării funcţiei.
Art. 46.
(1) Consiliul de Administratie al IDC evaluează în fiecare an, pe baza Planului operaţional anual, prin intermediul comisiilor specializate ale IDC şi prin organismele de analiză şi prognoză, formele de studiu (secţii, specializări, planuri de învăţământ, unităţi de cercetare), orientarea cercetărilor sub aspectul racordării la dezvoltările din ştiinţă, literatură, filosofie, artă, tehnică şi la schimbările de pe piaţa calificărilor in domeniul relatiilor comerciale interne si internationale si a functiei asociate de diplomat comercial.
(2) Rapoartele de monitorizare şi de control sunt prezentate periodic şi discutate în Consiliul de Administratie al IDC, care adoptă măsuri în consecinţă.

Marele Senat și Grupul ambasadorilor de onoare
Art. 47.
(1) Marele Senat al IDC este format din Consiliul de Administratie al IDC și Grupul ambasadorilor de onoare.
(2) Grupul ambasadorilor de onoare este un organ consultativ constituit la iniţiativa Presedintelui, avizat și aprobat de către Consiliul de Administraţie al IDC.
(3) Din Grupul ambasadorilor de onoare fac parte persoanele cărora li s-a conferit titlul de Ambasador de onoare al Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice).
(4) Pot face parte din Grupul ambasadorilor de onoare, personalităţi din mediul economic, academic, cultural, diplomatic, confesional, profesional și al organizaţiilor neguvernamentale, precum și foștii ambasadori sau consuli aflati la post.
(5) Calitatea de Ambasador de onoare poate fi acordată și unei organizaţii, instituţii publice, companii publice sau private; în acest caz, ea se exercită printr-un reprezentant desemnat de către persoana juridica respectivă.
(6) Grupul ambasadorilor de onoare poate face recomandări privind strategia generală a IDC şi poate propune măsuri de îmbunătăţire a raporturilor acesteia cu societatea, cu comunitatea locală, cu alte organisme naţionale şi international de profil.
(7) Structura, organizarea şi funcţionarea Grupului ambasadorilor de onoare se stabilesc prin regulamentul propriu de către Consiliul de Administratie al IDC, în conformitate cu prevederile legale.

Consiliul de Administraţie. Funcţiile executive de conducere institutionala
Art. 48.
(1) Consiliul de Administraţie al IDC este constituit din Presedintele Institutului, Directorul Institutului si Cancelarul general al Institutului.
(2) Consiliul de Administraţie asigură conducerea şi administrarea operativă a instituţiei.
Art. 49.
(1) Consiliul de Administraţie funcţionează după un regulament propriu aprobat de către Consiliul de Administraţie al IDC.
(2) La lucrările Consiliului de Administraţie sunt invitaţi permanenţi, fără drept de vot, preşedintii executive ai filialelor Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice). La lucrările Consiliului de Administraţie pot participa şi alte persoane, conform prevederilor legale, ale prezentei Carte, precum şi pe bază de invitaţie adresată de presedinte din oficiu sau la cererea persoanei care justifică un interes legitim.
Art. 50. Consiliul de Administraţie are ca principale atribuţii:
a) propune proiectul de buget;
b) asigură angajarea resurselor financiare şi execuţia bugetară;
c) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
d) avizează propunerile de programe noi de studii şi propune măsuri cu privire la programele de studii care sunt ineficiente institutional şi financiar;
e) propune cuantumul taxelor de şcolarizare şi al altor taxe percepute în IDC;
f) elaboreaza strategii și politici pe domeniile de interes ;
g) alte atribuţii stabilite prin legislaţie şi prin hotărâri ale Consiliului de Administraţie al IDC.
Art. 51.
(1) Hotărârile Consiliului de Administrație sunt executorii pentru departamente si institute de cercetare și servicii.
(2) Hotărârile Consiliului de Administrație trebuie să aibă la bază strategiile, politicile si legislația națională, europeana in domeniu.
Art. 52. Administraţia institutionala a IDC se bazează pe principiile reprezentativităţii și proporţionalităţii.
Art. 53.
(1) Potrivit numirilor date de Gremiul Levantin – Balkanik Handel Haus (Casa de Comert Balcanica), funcţiile executive de conducere sunt:
a) presedintele;
b) directorul;
c) cancelarul general.
(2) O persoană nu poate ocupa simultan două sau mai multe funcţii de conducere cu exceptia presedintelui. Interdicţia cumulului vizează funcţiile executive de conducere a Institutului. De asemenea, ocuparea în cadrul IDC a oricăreia dintre funcţiile sau calităţile la care se referă teza precedentă este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de conducere în cadrul unui partid politic, precum şi cu deţinerea unei funcţii sau demnităţi publice la orice nivel. În termen de 15 zile de la apariţia stării de incompatibilitate conform tezelor anterioare, cel în cauză este obligat să opteze pentru una dintre funcţii. Neexercitarea în termen a opţiunii atrage încetarea de drept a funcţiei de conducere în cadrul IDC, cu vacantarea acesteia.

Directorul
Art. 54.
(1) Conducerea executivă şi operativă a IDC este realizată de către Directorul IDC, pe baza contractelor încheiate, potrivit legii, cu Consiliul de Administratie al IDC.
(2) Directorul reprezintă legal IDC în relaţiile cu terţii, cu alte institute din ţară şi străinătate, cu administraţia centrală şi locală, cu instituţii sau organisme interne şi internaţionale.
(3) Directorul este ordonatorul de credite al IDC.
(4) În calitate de conducător executiv al IDC, Directorul emite decizii, rezoluţii şi dă dispoziţii cu privire la chestiunile care sunt în competenţa sa.
(5) Directorul are următoarele atribuţii:
a) realizează managementul şi conducerea operativa a Institutului, pe baza contractului de management;
b) negociază şi semnează contractul instituţional cu Gremiul Levantin – Balkanik Handel Haus (Casa de Comert Balcanica);
c) încheie contractul de management cu Gremiul Levantin – Balkanik Handel Haus (Casa de Comert Balcanica);
d) propune spre aprobare Consiliului de Administratie al IDC structura şi reglementările de funcţionare ale Institutului;
e) propune spre aprobare Consiliului de Administratie al IDC proiectul de buget şi raportul privind execuţia bugetară;
f) prezintă Consiliului de Administratie al IDC, spre validare, în luna aprilie a fiecărui an, un raport privind execuţia bugetară, un proiect de buget, precum şi raportul privind starea IDC.
g) conduce Consiliul de Administraţie;
h) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administratie al IDC, în conformitate cu contractul de management, Carta IDC şi legislaţia în vigoare.
(6) Directorul răspunde de integritatea şi de apărarea structurii multiculturale a IDC.
(7) Directorul propune spre aprobare Consiliului de Administratie al IDC proiecte de hotărâri referitoare la structura, funcţionarea şi strategia IDC, în vederea realizării misiunii şi a funcţiilor asumate de aceasta.
(8) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Directorul răspunde în faţa comunităţii Institutului şi a Consiliului de Administratie al IDC.
(9) Directorul prezintă Consiliului de Administratie al IDC rapoarte spre validare. Raportul anual al Directorului este o componentă a răspunderii publice.
(10) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de Administratie al IDC poate solicita Directorului şi alte rapoarte. Rapoartele Directorului sunt documente publice.
(11) Directorul numeşte şi eliberează din funcţii, conform legii, personalul didactic şi de cercetare, didactic auxiliar, precum şi tehnic-administrativ, cu avizul Consiliului de Administratie al IDC.
(12) Directorul dispune înmatricularea și exmatricularea cursantilor conform legii si reglementărilor interne ale IDC. Soluţionarea contestaţiilor depuse de către candidaţii la admitere şi cursantii absolvenţi, în cadrul examenelor de finalizare a studiilor, este de competenţa Directorului sau a cancelarului general, care adoptă decizia pe baza raportului întocmit de către cadrele didactice implicate.
(13) Directorul coordonează activitatea de îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administratie al IDC.
(14) Directorul prezidează întrunirile de natură institutionala la care participă, la orice nivel al IDC, cu excepţia prezenţelor considerate de protocol care este prerogativul presedintelui.
(15) Exercitarea prerogativei de reprezentare a IDC prin semnătură poate fi delegată către prorectori. În caz de absenţă pentru o perioadă mai mare de o lună, Rectorul desemnează un înlocuitor, în persoana unui prorector.
Art. 55.
(1) Desemnarea funcţia de director se primeste, potrivit legii, prin numire de catre Presedintele Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice). Prezenta este valabila si pentru cancelarul general si functii administrative.
(2) Candidaţii la funcţia de director vor depune un Program managerial, curriculum vitae şi lista lucrărilor cu o lună înainte de data alegerilor. Acestea vor fi publicate pe site-ul şi la avizierul IDC.
(3) Directorul poate fi suspendat, pentru motive prevăzute în contractul de management, de către Consiliul de Administratie al IDC, la propunerea scrisă a cel puţin 1/3 dintre membrii acestuia, prin vot secret, cu majoritate calificată de 2/3 dintre membrii Consiliului de Administratie al IDC. În termen de 1 lună de la suspendare se organizează referendum la nivelul Institutului, pentru demiterea Directorului. Aceasta se poate face cu majoritatea simplă a voturilor valid exprimate, fără condiţie de cvorum.
(4) Aceeaşi persoană poate ocupa funcţia de Director al IDC pentru maximum două mandate. Exercitarea interimară a funcţiei rectorale nu se ia în considerare la numărarea mandatelor. Un mandate este valabil 5 ani.

Departamentul
Art. 56. Departamentul este unitatea institutionala de bază a IDC, ce reuneşte şi gestionează unul sau mai multe domenii de studii sau programe de specializare şi răspunde de funcţionarea lor, în condiţiile autonomiei institutionale.
Art. 57.
(1) Departamentul se înfiinţează în funcţie de programele de studii şi de cercetare ştiinţifică din institut sau interdisciplinar, respectând criteriul de sustenabilitate financiară și cel de performanță institutionala.
(2) Personalul liniei de studii organizat în department distinct elaborează regulamentul de organizare şi de conducere al departamentului, care precizează componenţa, competenţele şi relaţiile cu organismele superioare de conducere, structurile departamentului şi atribuţiile acestora.
(3) Înfiinţarea departamentului trebuie să aibă în vedere:
a) asigurarea calităţii procesului didactic şi competitivitatea pe plan didactic, ştiinţific şi tehnologic;
b) infrastructura necesară pentru personalul didactic, didactic-auxiliar şi de cercetare;
c) secretariat propriu sau comun;
d) să poată susţine programe de studii la toate nivelurile;
e) bibliotecă de specialitate.

Cancelaria IDC
Art. 58. Activitatea de secretariat în IDC se desfăşoară prin Cancelaria generala a IDC, Secretariatul extensiilor din teritoriu ale Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice) – filialelor.
Art. 59.
(1) Cancelaria generala al IDC este organizata pe liniile de studii română cu personal distinct, conform Organigramei.
(2) Cancelaria generala a IDC cuprinde birouri şi oficii in teritoriu. Ele funcţionează după reglementări elaborate de către Consiliul de Administraţie şi sunt subordonate Directorului, din punct de vedere organizatoric.
Art. 60.
(1) Întregul personal secretarial din IDC este angajat prin concurs, condiţia preliminară pentru toate posturile fiind competenţa într-o limbă străină de circulație şi în utilizarea calculatoarelor.
(2) În funcţie de resursele bugetare și extrabugetare disponibile, departamentele pot angaja secretari de departament cu normă completă.
(3) Secretarul de departament este subordonat Cancelarului general al IDC.

Indatoririle Cancelarului general al IDC
Art. 61.
(1) Secretariatul IDC este condus de către cancelarul general al IDC (în funcţie de nomenclatorul utilizat în legislaţia aplicabilă). Cancelarul general este subordonat Directorului. Atribuţiile cancelarului general/secretarului şef al IDC sunt:
a) coordonarea activităţii de secretariat din Institut şi extensiile din teritoriu;
b) conduce reuniunile Colegiului secretarial;
c) reprezintă IDC pe linie secretarială în relaţiile cu alte instituţii;
d) asigură si raspunde de respectarea prevederilor legale în activitatea secretarială si functionala a IDC;
e) asigură Directoratului documentele şi datele necesare luării deciziilor;
f) participă la reuniunile Directoratului, Consiliului de Administraţie şi ale Senatului de onoare;
g) preia actele provenite din afara IDC şi transmite diferitelor compartimente sarcini de serviciu din partea Directoratului;
h) întocmeşte fişe de sarcini pentru personalul compartimentelor din subordine;
i) supune aprobării Directoratului măsuri menite să amelioreze activitatea secretarială.
(2) Cancelarul general are în subordine secretarii generali adjuncţi care reprezintă liniile de studii din teritoriu, precum si organizarea planigramei generale.

Directorul general administrativ
Art. 62.
(1) Directorul general administrativ este managerul economico-administrativ al Institutului şi în calitate de membru al echipei de conducere are responsabilitatea totală în ceea ce priveşte eficienţa compartimentelor administrative.
(2) În competenţa sa intră coordonarea activităţii acestor servicii; valorificarea, conservarea, dezvoltarea şi îmbogăţirea patrimoniului; cumularea şi fluidizarea capitalurilor, a investiţiilor; echilibrarea bugetului; promovarea unei politici de atragere a resurselor extrabugetare, investirea şi valorificarea lor eficientă; conservarea bazei materiale a Institutului, reparaţii, construcţii, întreţinere; dezvoltarea parcului propriu de transport; rezolvarea problemelor sociale, identificarea unor noi surse de finanțare extrabugetare.
(3) Directorul general administrativ răspunde în faţa Directorului și a Consiliului de Administratie al IDC .
(4) Directorul general administrativ nu poatet cumula aceste funcţii cu funcţiile de conducere institutionala şi calităţile prevăzute la art. 48 și art. 53 din prezenta Cartă.

VI

Capitolul VI. RESURSELE UMANE

Art. 63 Potrivit legii, comunitatea Institutului este constituită din cursanti, personal didactic și de cercetare și personal didactic și de cercetare auxiliar.
Art. 64.
(1) Politica resurselor umane este parte a autonomiei institutionale, conform politicilor din Uniunea Europeană.
(2) Principiile de recrutare şi organizare a resurselor umane pentru a îndeplini cerinţele de calitate a personalului corespunzătoare unui institut de cercetare avansată şi educaţie sunt prevăzute în Politica de resurse umane a IDC.
(3) În politica de ocupare a posturilor didactice și de cercetare se aplică principiul suveranităţii competenţei profesionale, cel al excelenţei ştiinţifice şi didactice, precum și normele de conduită morală.

Personalul didactic şi de cercetare
Art. 65. Departamentele pot angaja, în regim de cadru didactic asociat și/sau de cercetare, personalităţi ale ştiinţei, culturii naţionale şi internaţionale, specialişti, în vederea creşterii calităţii procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică.
Art. 66.
(1) Menţinerea pe post didactic sau de cercetare este condiţionată de performanţele ştiinţifice şi didactice, precum şi de comportamentul institutional, ca şi de ataşamentul necondiţionat al persoanei în cauză la valorile instituţiei specificate la Art. 4 din prezenta Cartă.
(2) Posturile didactice se rezervă persoanelor care îndeplinesc funcţii publice şi de demnitate publică, conform legislaţiei, pe perioada îndeplinirii acestora. Aceste persoane pot cumula funcţiile specificate cu cele didactice sau de cercetare, însă nu şi cu funcţiile de conducere.
(3) De asemenea, se rezervă posturile cadrelor didactice şi de cercetare care desfăşoară activităţi de profil în străinătate, pe baza unor contracte, acorduri sau convenţii inter-institutionale.

Art. 67.
(1) Activitatea cadrelor didactice este evaluată periodic, la intervale de maximum cinci ani, inclusiv de către cursanti.
(2) Activitatea de cercetare face parte integrantă din norma institutionala.
(3) Nu pot fi menţinuţi în funcţii didactice sau de cercetare acei salariaţi care timp de trei ani consecutive nu au contribuţii ştiinţifice.
Art. 68. Activitatea didactică a cadrelor didactice este evaluată la finalul disciplinei predate, pe baza metodologiei specifice.
Art. 69. IDC poate asigura, în condiţiile legii, semestru sau an sabatic, în funcţie de disponibilităţile financiare ale departamentului implicat. Obligaţiile persoanei care beneficiază de aceste drepturi sunt stabilite prin Regulamente interne ale IDC.
Art. 70.
(1) Pe baza propunerii Consiliului departamentului, Consiliul de Administratie al IDC poate decide continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare care îndeplinește criteriile adoptate de acesta după împlinirea vârstei de pensionare.
(2) Poate fi hotărâtă continuarea activităţii profesorilor universitari care sunt membri ai Academiei Române, ai academiilor europene de știință, precum şi a profesorilor universitari care îndeplinesc criteriile de performanţă ştiinţifică, didactică, profesională, stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administratie al IDC.
Art. 71.
(1) Pe durata angajării, cadrele didactice şi de cercetare au obligaţia de fidelitate faţă de Institut, care constă în obligaţia de loialitate şi cea de ne-concurenţă.
(2) Desfăşurarea de activităţi în cadrul altor institute sau instituţii de cercetare, fără aprobarea si fara avizul Consiliului de Administratie al IDC, constituie abatere gravă disciplinară sau, după caz, etică. Prevederea nu se aplică institutelor care fac parte din consorţii în care IDC este membră, nici celor cu care IDC a încheiat acorduri permisive sub aspectul tezei de mai sus.
Art. 72. Politicile de etică institutionala, abaterile de la etica şi deontologia vieţii institutului, precum şi de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt prevăzute în Codul de etică şi deontologie profesională aprobat de Consiliul de Administratie al IDC

Personalul tehnico-administrativ şi didactic auxiliar
Art. 73. Personalul tehnico-administrativ este format din angajaţii IDC care asigură buna desfăşurare a activităţilor didactice sau de cercetare propriu-zise. Încadrarea şi salarizarea acestui personal se face conform prevederilor legale, prin direcţia economică administrativă.

VII

Capitolul VII . CURSURILE INSTITUTULUI

Art. 74.
(1) Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu” asigură învăţământul alternativ privat la toate ciclurile de calificare institutionala conform legii și regulamentelor proprii.
(2) Studiile la nivel mediu si de licenţă sunt reglementate prin Regulamentul privind activitatea profesională a cursantilor aprobat de către Consiliul de Administratie al IDC.
Art. 75. IDC organizează, conform legii si autorizatiilor de functionare date prin incheierea ………………., cursuri de perfecționare, de recalificare, de reconversie profesionala și de formare continua, pentru:
Diplomat comercial, Asistent manager, Secretariat, Arhivare, Marketing si Comunicare, Protocol si organizare evenimente, Relatii publice si comunicare, Reprezentant de vanzari.
Art. 76. Planurile de învăţământ se adaptează criteriilor funcţionale ale institutelor de performanţă și se corelează cu activitatea de cercetare a departamentelor și cu cerințele de pe piața muncii.
Art. 77. Competenţele pentru cel puţin o limbă de mare circulaţie condiţionează admiterea la toate programele de perfectionare, precum şi înscrierea la concursurile pentru ocuparea de posturi didactice şi de cercetare.
Art. 78. Pregătirea psiho-pedagogică și metodică sunt asigurate conform reglementărilor legale în vigoare.
Art. 79.
(1) Formarea continuă și educaţia pe tot parcursul vieţii sunt preocupări importante ale IDC.
(2) Formarea continuă, învăţământul la distanţă și cu frecvenţă redusă se desfăşoară în cadrul Departamentului de formare continuă, învăţământ la distanţă și cu frecvenţă redusă (DFC-IDC) a cărui funcționare este reglementată printr-un regulament propriu.
Art. 80. În cadrul DFC-IDC, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice, susţinută de cercetarea performantă în domeniul psihopedagogiei şi didacticii institutionale, se poate realiza prin intermediul Centrului de Inovare în predare și învăţare (CIPI).

VIII

Capitolul VIII . CURSANTII

Art. 81.
(1) Potrivit principiului autonomiei institutionale, admiterea se realizează în baza regulamentului aprobat de către Consiliul de Administratie al IDC, cu cel puțin 6 luni înaintea concursului de admitere.
(2) Admiterea se face pe linii de studii, conform prevederilor legale: pentru Diplomat comercial – studii medii (cele universitare constituie un avantaj), pentru Asistent manager, Secretariat, Arhivare, marketing si comunicare, Protocol si organizare evenimente, Relatii publice si comunicare, Reprezentant de vanzari – studii medii fara bacalaureat.
Art. 82.
(1) Contractul de studii este actul încheiat conform legii între cursant și Directorul IDC la începutul fiecărui ciclu de studii.
(2) Contractul anual de studii este actul încheiat între cursant şi Directorul IDC prin care cursantul se înscrie la cursurile obligatorii, opţionale şi facultative.
Art. 83.
(1) IDC promovează o evaluare obiectivă a cursantilor, axată pe cunoștinţele și competenţele dobândite în cadrul activităţilor din timpul semestrului.
(2) Evaluarea este parte a procesului de învăţământ și are rol formativ.
Art. 84. Prin promovarea unei discipline, adică prin obţinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului „admis”, cursantii obţin creditele de admitere alocate acelei discipline prin planul de învăţământ.
Art. 85. Frauda sau tentativa de fraudă la examene se sancţionează cu exmatricularea.
Art. 86. Cursantii cuprinşi în activităţi sportive de performanţă sau în activităţi artistice, cei care au participat la programe de mobilităţi internaţionale ale IDC și alte mobilități internaționale, precum și cursantii care au o situaţie medicală gravă au posibilitatea de a solicita „sesiune deschisă”.
Art. 87.
(1) Cursantii sunt reprezentaţi în toate structurile decizionale şi consultative din Institut.
(2) Reprezentanţii cursantilor din Consiliul de Administratie al IDC, aleși prin vot universal, direct şi secret, fac parte din Consiliul cursantilor.
(3) Modalitatea de alegere şi atribuţiile reprezentanţilor cursantilor sunt precizate în Statutul Cursantului din Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu”
Art. 88.
(1) Consiliul Cursantilor din IDC este singura entitate oficială de reprezentare a cursantilor din IDC, care funcționează în baza regulamentului de organizare și funcționare propriu.
(2) Consiliul Cursantilor din IDC este constituit din cursantii senatori. Totalitatea cursantilor reprezentanți (de grupă, de serie, de an) alcătuiesc Consiliul extins al cursantilor.
(3) Activitatea Consiliului Cursantilor din IDC presupune promovarea drepturilor și intereselor cursantilor, atât a celor de ordin instituţional, cât și a celor de natură extra-curriculară.
(4) Consiliul Cursantilor din IDC se implică în elaborarea regulamentelor și colaborează cu

Directoratul, în ceea ce privește activitatea și viața cursantilor IDC.
(5) Structura, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Consiliul Cursantilor din IDC se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliuuil Cursantilor din IDC, în conformitate cu prevederile legii și cele ale Statutului Cursantului.
Art. 89. Statutul cursantului dezvoltă şi detaliază drepturile, libertăţile şi obligaţiile cursantilor, pe baza prevederilor din Codul drepturilor şi obligaţiilor cursantului. Statutul cursantului se aprobă de către Consiliul de Administratie al IDC.
Art. 90.
(1) IDC sprijină performanţa și cercetarea cursantilor.
(2) IDC sprijină, în funcţie de resurse, activităţile de voluntariat, educative, ştiinţifice, artistice şi sportive ale cursantilor.
Art. 91. Bursele cursantilor sunt acordate în conformitate cu Regulamentul de burse.
Art. 92. Căminele cursantilor sunt unităţi în proprietatea şi folosinţa IDC. Funcționarea lor este reglementată prin Regulamentul de cazare.
Art. 93. Funcţionarea căminelor cursantilor se face în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor IDC.
Art. 94. Serviciul tehnic al IDC răspunde de dotarea şi repararea căminelor, în limita fondurilor alocate de către Consiliul de Administraţie.
Art. 95. Bazele de învăţământ şi cercetare dispun de spaţii de cazare pentru personalul și cursantii IDC aflaţi în procesul de instruire de specialitate, precum și pentru personalul de cercetare și cursantii din alte instituţii de învăţământ, în limita locurilor disponibile, pe bază de reciprocitate.
Art. 96. Restaurantele și cafeteriile sunt unităţi ale IDC, cu regulament propriu de funcţionare.
Art. 97. Organizarea, administrarea şi funcţionarea întregii activităţi didactice în domeniul sportului, amator şi de performanţă, se desfăşoară în locuri impuse de specificul activităţii didactice (săli de sport din alte clădiri ale IDC, ale altor instituţii, bazine de înot, pârtii de schi etc.).
Art. 98. Coordonarea tuturor acţiunilor organizate în bazele sportive revine DGA (Directiei General Administrativa) prin șeful structurii competente.
Art. 99.
(1) Folosirea bazelor sportive se taxează, cu excepția activităților didactice.
(2) Bazele sportive ale IDC sunt utilizabile de către personalul și cursantii IDC, în condiţiile unor tarife reduse.
(3) Închirierile bazelor sportive, expunerea de reclame, utilizarea de către terţi a altor dotări din incinta Bazei sportive se fac pe bază de contract semnat de Director sau de împuterniciţii acestuia.

IX

Capitolul IX . CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Cercetarea ştiinţifică
Art. 100. Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu”este o institutie comprehensivă de cercetare avansată și educaţie in ceea ce priveste dezvoltarea relatiilor comerciale interne si internationale a functiilor de diplomat comercial si particular a functiilor administrativ economice comexe in functionalitatea mecanismelor economice. Conform misiunii asumate, cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală în activitatea IDC.
Art. 101. Activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare în IDC cuprinde:
a) cercetarea (fundamentală şi aplicativă);
b) dezvoltarea (generarea de produse şi servicii prototip-inovative, inclusive de marci industrial proprii);
c) inovarea și implementarea în mediul socioeconomic a serviciilor şi produselor inovative.
Art. 102.
(1) Strategia Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu” în cercetarea științifică şi priorităţile de cercetare sunt adoptate de către Consiliul de administratie al IDC o dată la patru ani.Strategia cercetării ţine seamă de potenţialul ştiinţific existent, de priorităţile strategice ale IDC şi de direcţiile de dezvoltare pe plan naţional şi internaţional.
(2) IDC promovează şi susţine excelenţa, interdisciplinaritatea şi competitivitatea în activitatea de cercetare ştiinţifică.
Art. 103.
(1) Obiectivele activităţii de cercetare ştiinţifică şi mijloacele de atingere a acestor obiective în vederea realizării unui nivel de excelenţă sunt prevăzute în Planul strategic în cercetarea ştiinţifică a Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu”.
(2) Planul strategic in cercetare este elaborat de către Director, la propunerea Consiliului Știinţific al IDC, iar administrarea programelor, proiectelor și rezultatelor cercetării este asigurată de serviciul specializat al IDC.
Art. 104. Cercetarea ştiinţifică reprezintă un criteriu de eligibilitate și ierarhizare la concursul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, precum şi criteriul fundamental pentru evaluarea periodică a cadrelor didactice și cercetătorilor.
Art. 105.
(1) Cursantii participă, sub coordonarea cadrelor didactice și cercetătorilor, la activitatea de cercetare din departamente sau din unităţi de cercetare.
(2) Cursantii angajaţi în activitatea de cercetare sunt sprijiniţi prin alocarea unor sume din proiectele de cercetare, prin burse naţionale.
Art. 106.
(1) IDC aplică criteriile internaţionale de evaluare a cercetării ştiinţifice, standardele cercetării de excelenţă adecvate fiecărui domeniu.
(2) IDC promovează cooperarea ştiinţifică în cadrul programelor naționale și internaţionale.
Art. 107. Veniturile obţinute prin activitatea de cercetare ştiinţifică se utilizează pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi pentru remunerarea personalului implicat.
Art. 108. Personalul unităţilor de cercetare implicat în activităţi de cercetare în unităţi autonome (institute, laboratoare, centre) are, în limita resurselor de care dispune, autonomie şi responsabilitate personală în realizarea achiziţiilor publice şi a gestionării resurselor umane necesare derulării proiectelor, în conformitate cu reglementările interne ale IDC şi cu cele pe plan naţional.
Art. 109. IDC sprijină cadrele didactice şi cercetătorii cu activitate ştiinţifică relevantă prin stimulare salarială corespunzătoare performanţelor știinţifice, granturi de studii sau de cercetare la institute din ţară sau din străinătate.

Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu” în sistemul cercetării ştiinţifice
Art. 110. Cercetarea ştiinţifică se racordează, sub aspectul tematic și cel al evaluării, la sistemul european şi internaţional.
Art. 111. IDC participă la competiţii ştiinţifice naţionale și internaţionale, la elaborarea şi publicarea unor lucrări de relevanţă naţională şi mondială, la susţinerea ştiinţifică de publicaţii şi la schimburile ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Art. 112. IDC organizează manifestări ştiinţifice, (conferinţe, simpozioane, congrese naţionale şi internaţionale) şi facilitează contacte pentru promovarea cercetării.
Art. 113. Directorul IDC realizează o evidenţă anuală a rezultatelor cercetării, o bază de date a publicaţiilor ai căror autori sunt membri ai comunităţii Institutului.

Unităţile de cercetare
Art. 114.
(1) La IDC, cercetarea ştiinţifică se desfăşoară independent sau în unităţi de cercetare (colective/laboratoare, centre).
(2) Unităţile de cercetare se pot constitui pe perioade determinate, în funcţie de buget, surse de finanţare, nevoi ştiinţifice.
(3) Unităţile de cercetare au buget propriu, aprobat la început de an sau pe parcursul anului financiar, în funcţie de resursele financiare. Unităţile de cercetare pot fi finanţate din bugetul IDC sau prin autofinanţare. Pentru finanţarea activităţii de cercetare, departamentele, facultăţile, unităţile autonome de cercetare se pot asocial cu organisme, instituţii, centre de cercetare, companii din ţară şi străinătate pe bază de acorduri sau contracte.
Art. 115.
(1) Unităţile de cercetare desfăşoară preponderant cercetare ştiinţifică, dar pot asuma şi activităţi didactice.
(2) Unităţile de cercetare elaborează proiecte de cercetare, desfășoară activităţi de cercetare, valorifică rezultatele cercetării prin rapoarte, publicaţii, brevete și organizează manifestări ştiinţifice.
Art. 116. Conducătorii unităţilor de cercetare (director pentru institut, şef de colectiv sau şef de laborator) sunt desemnaţi potrivit reglementărilor legale şi sunt confirmaţi de către Consiliul de Administratie al IDC.

Unităţile de consultanţă, de transfer tehnologic, de producţie şi prestări servicii
Art. 117.
(1) În IDC pot funcţiona unităţi de consultanţă, transfer tehnologic, microproducţie şi prestări servicii. Acestea reunesc cadre didactice, cercetători, cursanti şi personal nedidactic.
(2) Aceste unități își susţin activitatea prin autofinanţare.
(3) Unitățile menționate la al. (1) se organizează cu aprobarea Consiliului de Administratie al IDC și pot avea rang de colectiv, laborator, centru.
Art. 118. Structurile de conducere, modul de constituire și acreditare a unităţilor prevăzute la art. 117 respectă procedurile impuse unităţilor de cercetare din IDC.
Art. 119. IDC se poate asocia cu societăţi comerciale de consultanţă, de producție şi de servicii pentru valorificarea potenţialului și rezultatelor cercetării proprii, fără a se aduce IDC prejudicii de imagine sau financiare. IDC poate contribui la constituirea capitalului social al societăţilor comerciale formate prin intermediul Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice).

X

Capitolul X . ASIGURAREA CALITĂŢII

Art. 120. IDC desfăşoară o acţiune explicită şi sistematică pentru asigurarea calităţii şi, prin aceasta, pentru mărirea atractivităţii şi competitivităţii IDC.
Această acţiune este parte a unui învăţământ performant şi are în vedere următoarele direcţii:
a) dezvoltarea sistemului de management al calităţii în IDC, a criteriilor şi metodologiei de evaluare şi auditare a acestuia în scopul îmbunătăţirii activităţilor;
b) stabilirea explicită a obiectivelor IDC privind asigurarea calităţii prin strategii şi planuri operaţionale;
c) evaluarea şi acreditarea internă şi externă a programelor de studii;
d) evaluarea corpului profesoral de către cursanti, colegi, respectiv de către conducerea departamentelor şi a IDC, sub aspectul calificării şi competenţei profesionale, precum și al abilităţilor didactice; prezenţa unui feed-back în relaţia cu angajatorii şi adaptarea programelor în raport cu cerinţele pieţei muncii;
e) urmărirea sistematică a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii;
f) prezenţa unui feed-back continuu în relaţia cu cursantii şi disponibilitatea de a prelua sugestii, propuneri, critici din partea acestora;
g) asigurarea calității infrastructurii sub aspectul dotării spaţiilor de învăţământ, a bibliotecilor, laboratoarelor, facilităţilor sportive şi de recreere şi a căminelor cursantilor;
h) auditarea sistematică a modului de folosire a resurselor umane şi materiale;
i) creșterea competitivității în cercetarea știinţifică potrivit criteriilor internaţionale de evaluare a producţiei ştiinţifice;
j) măsura în care IDC generează inovaţie în ştiinţă, tehnologie, cultură, artă, organizarea societăţii etc.
Art. 121.
(1) Progresele pe aceste direcţii sunt urmărite continuu prin structuri specifice create la nivelul IDC şi al departamentelor. Asigurarea calităţii învăţământului alternativ privat în contextul globalizării reprezintă un obiectiv major al IDC. Pentru aceasta, calitatea este şi trebuie să fie responsabilitatea şi preocuparea fiecărui cadru didactic, cercetător, cursant sau membru al personalului tehnico-administrativ din cadrul instituţiei. Asigurarea calităţii este organizată de structura specifică a IDC creată în acest scop și descrisă în Manualul calității.
(2) Autoritatea insitutionala se dobândește exclusiv pe baza prestației științifice, didactice și a competenței manageriale. Organele de conducere, desemnate pe cale democratică, reprezintă membrii comunității institutului, indiferent de apartenența etnică și confesiune. Orice membru al comunității institutionale are dreptul să participe la conducerea activităților institutului.

XI

Capitolul XI . FINANŢAREA

Bugetul Institutului de Diplomatie Comerciala si Arbitraj “Nicolae Titulescu” şi execuţia lui
Art. 122.
(1) Finanţarea IDC se realizează din:
a) fonduri alocate de la cursanti, pe baza contractului încheiat cu acestia;
b) venituri extrabugetare;
c) alte surse, potrivit legii.
(2) Toate fondurile de finanţare ale IDC sunt considerate venituri proprii. Fondurile se constituie în conturi la Trezoreria statului şi la bănci comerciale.
(3) În baza autonomiei institutionale, IDC dispune integral de veniturile obţinute din scolarizarea cursantilor străini.
Art. 123. La finanţarea cheltuielilor de personal se tine seama de legislaţia în vigoare şi de hotărârile Consiliului de Administratie al IDC privind principiile generale de salarizare în IDC.

Resursele extrabugetare
Art. 124. IDC realizează venituri extrabugetare din:
a) contracte de cercetare ştiinţifică ale departamentelor, institutelor, centrelor, laboratoarelor de cercetare;
b) contracte cu finanţare europeană;
c) venituri provenite din închirierea spaţiilor sau din transmiterea folosinţei altor bunuri ale Institutului;
d) sponsorizări și donații din partea diferitelor fundaţii, societăţi comerciale persoane fizice şi juridice române sau din străinătate, în condiţii de transparenţă totală şi fără vreun risc de a se aduce prejudicii IDC;
e) încasări obţinute din prestările de servicii oferite de unităţile IDC;
f) încasări ale regiei de cămin;
g) încasări obţinute din activităţi de consultanţă şi expertiză;
h) taxe (tarife) de admitere, de şcolarizare și de finalizare a cursurilor, taxe (tarife) institutionale, taxe (tarife) practicate de centre și institute percepute potrivit legii şi hotărârilor Consiliului de Administratie al IDC;
i) taxe (tarife) administrative; natura şi cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâri ale Consiliului de Administratie.

Art. 125. Taxele (tarifele) de şcolarizare se stabilesc pornind de la nivelul costurilor reale, în corelaţie cu finanţarea de bază acordată pentru un cursant.
Art. 126. Taxele (tarifele) de administraţie se dimensionează pornind de la nivelul cheltuielilor necesitate de activităţile suplimentare prestate de către personalul IDC.
Art. 127.
(1) Taxele (tarifele) prevăzute la art. 124 lit. c), f), i) se instituie, se modifică sau se desfiinţează de către Director, la propunerea Consiliului de Administraţie, cu respectarea dispoziţiilor legale şi se aplică numai cu începere din anul de studiu următor celui în care au fost stabilite sau modificate, cu excepţia taxelor nou instituite a căror natură este de aplicabilitate imediată.
(2) La instituirea oricărei taxe se precizează şi destinaţia resurselor astfel obţinute. Taxele (tarifele) administrative şi pentru închirierea de spaţii se pot modifica, pe parcursul anului institutional, în funcţie de conjunctura economică, pe baza unei propuneri motivate a Consiliului de Administraţie al IDC.

Finanţarea investiţiilor şi reparaţiilor
Art. 128.
(1) Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu” asigură, în limita fondurilor, executarea unor lucrări de investiţii şi dotare a filialelor şi a structurilor cu aparatură, utilaje şi mobilier pentru desfăşurarea procesului didactic la standarde de calitate in limita a 25%.
(2) Filialele trebuie să contribuie cu cotă parte la investiţiile aferente lor in limita a 75%.
(3) Distribuirea fondurilor pe unităţi se face pe baza unor criterii stabilite de către Consiliul de Administratie al IDC.

Închirierile
Art. 129.
(1) Închirierea bunurilor disponibile din activul patrimonial al IDC se poate face numai în condiţiile legii.
(2) Fără a afecta procesul de învăţământ şi cercetare, IDC poate închiria, pe bază de contract, potrivit legii, spaţii temporar disponibile, inclusiv săli de curs sau seminar, pentru manifestări ocazionale, fără perturbarea procesului de învăţământ şi cercetare.

XII

Capitolul XII . INFORMATIZAREA ŞI COMUNICAŢIA

Art. 130. Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu” asigură, printr-o structură administrativă specifică, introducerea tehnologiilor moderne de educaţie şi comunicaţie în învăţământ şi cercetare, informatizarea activităţilor de secretariat şi a celor financiar-contabile şi administrative.
Art. 131. Organizarea, activitatea și managementul serviciilor de tehnologia informaţiei și comunicaţiilor (TIC) oferite utilizatorilor din cadrul IDC sunt specificate în Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Direcţiei pentru Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor.

Politica de dezvoltare a TIC are ca obiective:
a) Implementarea de sisteme informatice pentru automatizarea proceselor de cercetare şi administrative din Institut şi departamente, în vederea creşterii eficienţei activităţii într-un sistem global de management institutional;
b) Asigurarea unor comunicaţii performante printr-un acces fiabil la serviciile Internet pentru toate cadrele didactice, cursantii şi personalul IDC şi o continuă modernizare a facilităţilor Internet şi Intranet oferite de reţeaua de comunicaţii a IDC;
c) Oferirea de facilităţi TIC performante pentru cursantii, cadrele didactice şi angajaţii IDC referitoare la accesul şi prelucrarea informaţiilor relevante pentru fiecare categorie de utilizatori ai IDC;
d) Oferirea de servicii electronice accesibile şi eficiente de informare privind programele academice ale IDC şi facilităţile educaţionale dedicate comunităţii publice.
Art. 132. Website-ul este o componentă esenţială a sistemului de comunicaţii al IDC şi se află la adresa www.diplomatcomercial.ro.
Art. 133. Comunicarea IDC cu publicul şi mass-media se realizează, în principal, prin intermediul unei structuri specifice create în acest scop.

XIII

Capitolul XIII . PATRIMONIUL

Art. 134.
(1) IDC are patrimoniu propriu pe care îl gestionează conform legii.
(2) Drepturile pe care le are IDC asupra bunurilor din patrimoniul propriu sunt drepturi reale, după caz, drept de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia (uz, uzufruct, servitute şi superficie), potrivit dispoziţiilor Codului civil, drept de folosinţă dobândit prin închiriere, concesiune, comodat şi altele asemenea, ori drept de administrare, în condiţiile legii.
Art. 135. Spaţiul institutional al IDC este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, staţiunilor didactice experimentale, institutelor/centrelor de cercetare, grădinii botanice, campusurilor, parcului sportiv, precum și a dotărilor aferente folosite de către IDC, indiferent de titlul juridic sub care le utilizează.
Art. 136.
(1) Prin hotărâre a Consiliului de Administratie, IDC poate înfiinţa, singură sau prin asociere, societăţi comerciale, în scopul creşterii performanţelor instituţiei în activitatea de învăţământ, cercetare, în vederea dezvoltării serviciilor adresate comunităţii şi mediului economic, precum şi pentru eficientizarea administrării patrimoniului prin intermediul Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice).
(2) La constituirea societăţilor comerciale, IDC poate contribui exclusiv cu numerar, brevete de invenţie şi alte drepturi de proprietate industrială. IDC nu poate aduce aport la capitalul sau patrimoniul altei entităţi, drepturi reale, de administrare sau de folosinţă asupra imobilelor din patrimoniul ei.
(3) IDC poate acorda, prin contract, dreptul de administrare şi folosinţă asupra bunurilor patrimoniale societăţilor comerciale în care are calitatea de asociat sau acţionar, cu aprobarea Consiliului de Administratie al IDC.
(4) Dreptul de folosinţă şi administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate constitui aport al IDC la capitalul social al unei societăţi comerciale.
Art. 137.
(1) Se interzice orice înstrăinare de bunuri imobile și/sau mobile în detrimentul IDC, precum și deturnarea activităţilor institutionale spre beneficiul altora decât al IDC.
(2) Deciziile privind valorificarea patrimoniului imobiliar și a celui cultural mobil se adoptă cu aprobarea Consiliului de Administraţie prin persoana Presedintelui Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice) care are drept de vetto.

Structura şi folosirea spaţiilor şi terenurilor
Art. 138. IDC deţine spaţii pentru procesul de învăţământ, pentru cercetare, administrative, pentru prepararea şi servirea mesei, precum și facilităţi şi terenuri de sport.
Art. 139. Consiliul de Administraţie al IDC poate atribui unor amfiteatre, săli de curs sau laboratoare nume ale unor personalităţi ştiinţifice de prim-plan. Propunerile de atribuire de nume şi motivarea acestor propuneri se fac de către Directorul IDC.

Reţeaua hotelieră
Art. 140. Reţeaua hotelieră a IDC se folosește pentru a încuraja schimburile naţionale şi internaţionale.
Art. 141.
(1) IDC poate acorda, prin contract, dreptul de administrare şi folosinţă asupra facilităţilor, terenurilor, spaţiilor cu destinaţie hotelieră şi de restaurant pe care le are în patrimoniu, cu aprobarea Consiliului de Administraţie. Au prioritate societăţile comerciale în care IDC are calitatea de asociat, acţionar.
(2) Spaţiile cu destinaţie de activităţi didactice nu pot face obiectul unor astfel de contracte, putând fi doar închiriate partenerilor profesionali, economici sau din societatea civilă pentru activităţi stabilite distinct, de la caz la caz.

Dotările
Art. 142.
(1) Laboratoarele fac parte din baza materială a unităţii.
(2) Departamentele și unităţile de cercetare se ocupă de înfiinţarea şi echiparea laboratoarelor didactice şi de cercetare de înaltă performanţă, precum şi de obţinerea finanţărilor în acest scop.
(3) Directorul departamentului/unităţii de cercetare răspunde de dotarea laboratoarelor, de dotarea facilităţilor didactice și de cercetare cu destinaţie multi- și inter-departamentală.
Art. 143.
(1) Politica unitară de dotare a laboratoarelor o realizează Directorul responsabil cu dotarea acestora.
(2) Sursele de finanţare pentru dotarea laboratoarelor vor fi bugetare şi extrabugetare (granturi, contracte de cercetare, contracte de prestări servicii, finanţări din partea fundaţiilor, donaţii).
Art. 144.
(1) Aparatura şi utilajele laboratoarelor şi atelierelor pot fi folosite și pentru prestări de servicii către comunitate.
(2) Dotările obţinute de specialişti şi departamente din resurse extrabugetare se inventariază şi se folosesc, cu acordul colectivelor care au obţinut resursele, conform Regulamentului de funcționare al infrastructurii strategice de cercetare.

XIV

Capitolul XIV. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

Art. 145. Valorile cunoaşterii şi culturii sunt universale. IDC se integrează în circuitul mondial de valori ştiinţifice, culturale şi educaţionale.
Art. 146.
(1) Curriculum-ul IDC are în vedere asumarea procesului de internaţionalizare.
(2) IDC organizează activităţile proprii în aşa fel, încât să poată etala valorile pe care le deţine şi le produce, iar cursantii, cadrele didactice, cercetătorii şi personalul administrativ să poată beneficia de avantajele integrării europene.
Art. 147. Formele cooperării internaţionale adoptate de IDC sunt: participarea la programe internaţionale; acorduri de cooperare cu alte universităţi si institute; participarea la concursurile internaţionale pentru obţinerea de burse de cercetare, studii, perfecţionare; afilieri la societăţi ştiinţifice internaţionale; participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale; înfiinţarea de biblioteci şi lectorate; invitarea de specialişti din alte ţări; schimburi de cursanti şi specialişti etc.
Art. 148. Centrul de cooperări internaţionale, subordonat direct Presedintelui Consiliului de Administraţie al IDC, coordonează şi participă la realizarea activităţilor internaţionale ale IDC.
Art. 149. IDC utilizează programe europene de asistenţă, precum şi programe europene de colaborare.
Art. 150. Cooperarea inter-institutionala internationala este o cale pentru obţinerea de specializări competitive, pentru promovarea valorilor IDC, pentru obţinerea accesului la echipamente performante şi pentru intrarea în programe de cercetare de mare randament.
Art. 151. Examenele promovate de cursanti în alte institute se recunosc și se echivalează conform regulamentului propriu și altor acorduri inter-institutionale.
Art. 152. Formarea de unități comune de cercetare este încurajată şi susţinută, inclusiv financiar, prin accesarea resurselor naţionale și internaţionale specifice .
Art. 153. Participarea la cooperarea internaţională şi prestigiul ştiinţific internaţional reprezintă criterii de evaluare a rezultatelor activităţii departamentelor şi unităţilor de cercetare.
Art. 154. IDC urmăreşte sistematic formarea şi extinderea competenţei lingvistice a membrilor comunităţii, în scopul atragerii cursantilor din alte ţări şi în scopul cooperării ştiinţifice internaţionale.
Art. 155. Publicarea de studii şi volume de specialitate în limbi de mare circulaţie, în edituri şi publicaţii străine, constituie un reper de evaluare a activităţii de internaţionalizare.
Art. 156.
(1) IDC organizează cursuri de vară cu participare internaţională, pe diferite domenii, în sistemul de schimburi bilaterale şi pe bază de taxă.
(2) Cursul de cultură și civilizație românească se va axa pe integrarea acestuia în context european și pe predarea limbii române.
Art. 157. IDC organizează şi şcoli de vară/toamnă/iarnă/primăvară pe diferite domenii împreună cu instituţii partenere.
Art. 158. IDC participă și activeaza la acţiunile asociaţiilor internationale ale caror membru este.
Art. 159.
(1) IDC dezvoltă reţeaua lectoratelor străine în interiorul ei, precum şi lectorate proprii în institutele partenere. Prin lectorat se înţelege activitatea didactică de cel puţin un semestru, încheiată cu examene.
(2) Lectoratele străine de la IDC se organizează pe baza acordurilor culturale, pe baza unor programe de cooperare internaţională ale IDC.
(3) IDC se preocupă de restabilirea unor lectorate de limbă, literatură şi civilizaţie românească la institutele partenere şi de deschiderea unor noi lectorate.
Art. 160.
(1) Pe perioada lectoratului postul în IDC se păstrează.
(2) Preluarea unui lectorat în străinătate nu presupune nici o obligaţie financiară faţă de IDC.

Centrele culturale şi bibliotecile internaţionale
Art. 161. IDC încurajează şi susţine organizarea şi activitatea unor centre culturale şi biblioteci
reprezentând ţări cu care cooperează substanţial.
Art. 162. Centrele culturale şi bibliotecile international sunt autonome și se organizează pe baza cooperării dintre IDC şi serviciile culturale ale reprezentanţelor ţărilor respective în România.
Art. 163. IDC oferă, în măsura posibilităţilor, spaţii şi facilităţi tehnice, preluând, de asemenea, cheltuieli de utilităţi.
Art. 164. Centrele culturale şi bibliotecile sunt conduse de câte un Consiliu având în frunte un director care este, de regulă, un lector al ţării respective aflat în funcţiune la IDC sau un cadru didactic al institutului.

XV


Capitolul XV . DREPTUL DE ASOCIERE. ÎNFIINŢAREA DE NOI PERSOANE JURIDICE

Art. 165. Asocierile sau fuziunile cu alte instituţii de profil au ca obiective principale:
a) rezultatul asocierii sau fuziunii să fie o instituție de cercetare avansată și educație mult mai competitivă;
b) funcționarea mai eficientă a unităților dintr-un domeniu, indiferent în care instituţie există acestea;
c) distribuirea nivelelor de studii conform criteriului „unităţilor celor mai competitive”;
d) constituirea unei direcţii economico-administrative comune acestor unităţi;
e) constituirea de servicii concertate de TV, radio, presă, imagine, calitate etc.
Art. 166. IDC poate iniţia şi fuziuni cu alte institute din Europa sau din alte ţări pentru creşterea numărului de cursanti, dezvoltarea bazei materiale a Institutului, sporirea calităţii procesului de învăţământ şi de cercetare, promovarea inovaţiei şi a dezvoltării tehnologice, a cercetărilor interdisciplinare, precum și pentru creşterea veniturilor angajaţilor şi asigurarea condiţiilor optime pentru cursanti.
Art. 167.
(1) Structurile din cadrul Institutului pot obţine sponsorizări pentru activitatea lor, direct sau prin intermediul persoanelor juridice înființate de IDC.
(2) Sumele astfel obţinute, reprezintă resurse extrabugetare aflate la dispoziţia departamentelor, IDC, alocate potrivit destinației stabilite de finanțator.

XVI

Capitolul XVI . DISTINCŢII

Art. 168. Institutul de Diplomație Comercială si Arbitraj “Nicolae Titulescu” acordă premii și/sau diplome anuale personalului angajat, pentru merite deosebite.
Art. 169. Titlul de Profesor emerit se acordă unor personalităţi de prim rang din domeniile ştiinţei, culturii, artei a căror operă este cunoscută şi apreciată pe plan mondial.
Art. 170. Titlul de Profesor emerit se acordă persoanelor care au susţinut și pot să susţină IDC, precum și unor personalităţi interne și internaţionale.
Art. 171. Calitatea de Ambasadorde Onoare al IDC poate fi atribuită unor personalităţi implicate în viaţa socială, ştiinţifică, artistică, sportivă, economică sau politică, naţională sau internaţională, care au sprijinit sau au capacitatea de a susţine în continuare IDC, precum si promovarea Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice).
Art. 172. Titlul onorific de Visiting Profesor emerit, pentru excelenţa didactică şi de cercetare, se acordă cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare şi îndeplinesc condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie al IDC pentru acordarea acestui titlu.
Art. 173. Medalia Institutului de Diplomatie Comerciala si Arbitraj “Nicolae Titulescu” se acordă personalităţilor cu contribuţii fundamentale, de importanţă istorică, la dezvoltarea vieţii ştiinţifice a IDC şi la afirmarea internaţională a instituţiei, precum şi personalităţilor care au contribuit în mod substantial la sporirea prestigiului IDC si al Romaniei în lume.

XVII

Capitolul XVII . DISPOZIŢII TRANZITORII ȘI FINALE

Utilizarea însemnelor IDC
Art. 174.
(1) Utilizarea ori asocierea denumirii Institutului de Diplomatie Comerciala si Arbitraj “Nicolae Titulescu” din Brasov cu diferite activități exterioare spaţiului institutional ori pentru imprimarea semnelor distinctive ale IDC, cu diferite alte ocazii decât cele organizate de IDC, pe diferite obiecte, documente etc. este permisă doar cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
(2) Obiectele pe care sunt inscripţionate însemnele IDC pot fi comercializate doar cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administraţie.

Procedura generală de adoptare și modificare a Cartei IDC
Art. 175. Carta IDC se adoptă, după dezbaterea ei în comunitatea profesorala, de către Consiliul de Administratie , si validarea acesteia de Presedintele Institutului de Diplomatie Comerciala si Arbitraj “Nicolae Titulescu” si al Gremiului Levantin – Balkanik Handel Haus (Casei de Comert Balcanice).
Art. 176.
(1) Propunerea de modificare a Cartei IDC se poate face la iniţiativa a 1/3 din membrii Consiliului de Administratie al IDC, la iniţiativa Directorului IDC şi urmează procedura folosită la adoptare.
(2) Orice propunere privind modificarea sau amendarea Cartei IDC se înregistrează oficial la Cancelaria generala a IDC şi la Registratura generală a IDC.

Publicitatea
Art. 177. După adoptare de către Consiliul de Administratie al IDC, Carta IDC se postează pe pagina de Internet a Institutului din Brasov și se depun toate diligenţele pentru informarea în acest sens a comunităţii institutionale.
(2) După adoptare, Carta IDC se traduce în limba engleză, pentru a se transmite institutiilor partenere, asociaţiilor internaţionale de profil, forurilor şi instituţiilor internaţionale interesate în materie.
(3) Pe baza Cartei IDC, extensiile teritoriale, departamentele, unităţile de cercetare şi servicii elaborează şi actualizează regulamentele proprii de organizare și funcționare.

Log in